Prawnik Gdynia przedstawia pracę z nieletnimi

Prawnik Gdynia ukazuje, że kontakty z nieletnimi są bardzo skomplikowane.

Prawnik Gdynia nakreśla, że zakład poprawczy stanowi najsurowszy środek, jaki może być stosowany w stosunku do nieletnich, a decyzja o jego wykonaniu zapadła w sytuacji, gdyż wcześniej zastosowane już środki wychowawcze nie osiągnęły zamierzonych celów, czyli określonych zmian w postawach oraz w zachowaniu nieletniego. Zupełnie innymi powodami umieszczania w zakładzie poprawczym jest bardzo wysoki stopień demoralizacji oraz przypuszczenie, że łagodniejsze środki nie odniosą zamierzonych celów.

Do takich zakładów poprawczych przyjmowani są bowiem nieletni, którzy ukończyli 13 rok życia i mogą tam przebywać aż do momentu ukończenia 21 roku życia, jeśli po ukończeniu 17 roku życia nie zostali skazani na karę pozbawienia wolności. Dobry prawnik w Gdyni wskazuje, że istotnym celem oraz zadaniem zakładów poprawczych jest przede wszystkim resocjalizacja nieletnich, która zakładała zmianę postaw w pożądanym kierunku i zapewniającym tym samym prawidłowy rozwój charakteru, jak i ukształtowanie pozytywnych zainteresowań bądź motywacji oraz odpowiedniego systemu wartości wraz z przestrzeganiem ustalonych zasad współżycia.

Inne środki wychowawcze, takie jak umieszczenie w instytucji albo organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, rodzinie zastępczej, zakładzie wychowawczym czy też placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz środek poprawczy powodują widoczną zmianę środowiska wychowawczego i przejęcie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez zespół przygotowanych do tego typu ludzi w aspekcie prawnik w Gdyni. Zupełne naturalne środowisko wychowawcze, rozumiane jako układ grup społecznych, w których uczestniczy tylko wychowywana jednostka, takich głównie jak rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła, sąsiedztwo, zostaje w przypadku stosowania niektórych instytucji resocjalizacyjnych w stosunku do konkretnej jednostki wzbogacone o zupełnie nowy element, przy zastosowaniu zatem innych zostaje mniej albo bardziej zubożone bądź też zastąpione tylko na pewien czas poprzez sztuczne środowisko wychowawcze, specjalnie zorganizowane.

Wśród wszystkich instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich tylko zakład wychowawczy oraz zakład poprawczy izolują młodzież od ich dotychczasowego, naturalnego środowiska, tworząc przy tym sztuczne, samowystarczalne środowisko wychowawcze. Tak samo zakład wychowawczy, jak i poprawczy traktowane są jednocześnie jako najsurowsze środki jakie stosowane są wobec młodzieży. Można powiedzieć, że zakład poprawczy nie tylko izoluje młodzież, ale też sam bardzo często izoluje się od swego środowiska i jest przez to środowisko w mniejszym bądź większym stopniu izolowany.

Umiejscowienie w zakładzie poprawczym może być orzeczone jedynie wobec sprawców takich czynów karalnych zabronionych przez ustawę jako przestępstwo bądź tak zwane przestępstwo skarbowe. Sprawcy innych czynów karalnych, choćby cechował ich wyjątkowo wysoki stopień demoralizacji, tym bardziej nieletni, którzy stanęli tuż przed sądem tylko i wyłącznie ze względu na wykazywanie przejawów demoralizacji, jednak żaden z tych przejawów nie jest czynem karalnym oraz zabronionym poprzez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie mogą być skierowani do zakładów poprawczych.

Może Ci się również spodoba