Proces wykluczenia społecznego

Proces wykluczenia społecznego jest uzależniony zarówno od czynników wewnętrznych, czyli działań, postaw jednostki (grupy) wykluczanej, jak i zewnętrznych, czyli działań i postaw otoczenia. Jest również procesem i obiektywnym, i subiektywnym. Obiektywny wymiar procesu wykluczenia dotyczy jego elementów mierzalnych, czyli utraty zasobów materialnych (w tym dochodów), możliwości dostępu do uprawnień wynikających z przepisów prawa, jak i rejestrowanej aktywności społecznej, takiej jak działalność w organizacji pozarządowej, uczestnictwo w wyborach. Subiektywne elementy procesu to poczucie jednostki (grupy) „bycia wykluczonym”, odbieranie danej jednostki (grupy) jako wykluczonej oraz brak bądź utrudniony dostęp do uprawnień, wynikający z uprzedzeń i dyskryminacji otoczenia, ale niemający charakteru sformalizowanego. Relatywność wykluczenia oznacza konieczność każdorazowego wskazania kontekstu zjawiska, tzn. kto i skąd jest wykluczany, oraz zastosowanie punktu odniesienia (globalnego, krajowego, regionalnego, lokalnego, wspólnotowego), gdyż ta sama sytuacja obiektywna danej jednostki (na przykład poziom dochodów, uczestnictwo w życiu społecznym, posiadanie różnego rodzaju praw) w różnych społecznościach może oznaczać zarówno stan normalny, jak i rozpoczęty czy też zakończony proces wykluczenia.

Wykluczenie społeczne, jako pewien punkt na trajektorii, podlega również dziedziczeniu przez dzieci wykluczonych opiekunów.

Trudności na rynku pracy przyczyniają się do zagrożenia związanego z pojawianiem się różnych patologii społecznych. Problemem nie tylko jest brak nowych miejsc pracy, ale również znaczny odsetek pracodawców zatrudniających na „umowy śmieciowe” oraz znaczny odsetek mieszkańców pracujących w szarej strefie. Znacznym problemem jest niedofinansowanie instytucji działających na terenie miasta oraz brak porozumienia między władzami gminy, powiatu i województwa. Każda jednostka terytorialna dba jedynie o swoje sprawy, problem stanowi również istniejący konflikt polityczny, gdyż różne partie polityczne są odpowiedzialne za różne jednostki. Szkoły ponadgimnazjalne, podlegające pod powiat, rzadko mogą liczyć na tak duże wsparcie ze strony władz miasta, jak szkoły podstawowe i gimnazjalne.

Może Ci się również spodoba