Współczesna empatia

Empatię określa się w dwóch wymiarach, bo jako zdolność określenia niektórych myśli oraz uczuć innej osoby i jako zdolność do prawidłowego reagowania na te zidentyfikowane myśli czy emocji. Wówczas empatia jest najbardziej cennym z naturalnych zasobów ludzkości podkreślając zarówno, że są to zasoby, z których nie w pełni skorzystamy, nie wykorzystujemy bowiem tego naturalnego potencjału. Ten niedostatek empatii jest bowiem zdaniem badacza bardzo ważnym wyzwaniem globalnym wówczas związanym z poziomem zdrowia społeczeństw czyli zarówno na poziomie mikro jak i także na poziomie makro gdy dotyka to całe narody.

Tak samo jest ze swoistym kontinuum empatii, określanej w skali od 0 do 6 oraz z testem, który ma na celu określenie nasilenia owej cechy u tych wskazanych osób. Rozkład cechy, podobnie jak w przypadku znacznej większości cech badanych przez psychologów ma wówczas charakter normalny i największy odsetek badanych mieści się bowiem w środkowej części skali. Jednakże najniższe wyniki osiągają ludzie z pewnymi zaburzeniami osobowości typu antysocjalnego ,,psychopaci”, narcystycznego oraz pogranicznego. Warto zatem podkreślić, że psychopaci są to osoby dotknięte chorobą czy też ,,niepełnosprawnością”. Często się do poszukiwania wszelkich deficytów i sposobów radzenia sobie z nimi.

Kierunkiem bardzo wysoce pożądanym w oddziaływaniach wychowawczych oraz w kształceniu przyszłych medyków, a w najbardziej lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych, jest to z całą pewnością empatia.

Zawody te na co dzień związane są z pomaganiem oraz przynoszą ciągle nowe i trudne wyzwania. Wystawia przedstawicieli zawodów medycznych każdego dnia na nową próbę, czyli podmiotowej odpowiedzi na bardzo trudne sytuacje pacjenta. Cecha ma zatem dość ścisły związek z pewnymi wartościami ukierunkowanymi na czynienie dobra i na rzecz drugiego człowieka, częściej cierpiącego bądź osamotnionego w swoich zmaganiach z chorobą w aspekcie biopsychospołecznym. Bardzo wielu prawdopodobnie w przeróżnych okresach swojego życia miewa jakieś zwątpienia. Współcześnie promuje się pieniądz, sławę, siłę, młodość oraz piękno w tym własnego ciała. Może to wprowadzić w świadomości jednostki wielki chaos w sferze wartości. Natomiast podłoże empatii tkwi w wielkiej mierze w sztuce wychowania i to już od najmłodszych lat.

Wysoki poziom zdolności empatycznych związany jest z większą otwartością oraz wrażliwością określonej osoby na problemy czy potrzeby innych.

To bardzo ważny aspekt w wypełnianiu roli lekarza, pielęgniarki czy też ratownika medycznego. Z przeglądu doniesień badawczych wynika, iż coraz wyższy poziom empatii przejawia bowiem płeć żeńska. Ten fakt znajduje bowiem swoje uzasadnienie w takich rolach, jakie kobieta pełni w procesie wychowania. Tymczasem kobieta postrzegana jest jako osoba trochę bardziej wrażliwa a także opiekuńcza oraz uczuciowa. To prawdopodobnie przyczynia się do tego, iż kobiety coraz to częściej wybierają oraz wykonują takie zawody, jak pielęgniarka, nauczyciel czy psycholog. Inne zawody związane również z pomaganiem, w których ma się do czynienia z ekstremalnymi sytuacjami jak ratownik medyczny czy strażak, preferowane są głównie przez mężczyzn.

Empatia jest wpisana w owe zawody medyczne, a szczególnie pielęgniarek oraz lekarzy czy ratowników medycznych. O tym wyborze zawodów bardzo często decydują pobudki empatyczne i chęć niesienia im pomocy.

Zaś empatia w zawodach medycznych, a zwłaszcza w odniesieniu do pielęgniarek, lekarzy czy ratowników medycznych nadaje mu holistyczny oraz wysoce humanistyczny charakter świadczonych usług. To wpływa na pewne poczucie satysfakcji pacjenta z jakości tej opieki. Natomiast personel medyczny w oczach pacjenta jest postrzegany a także oceniany w bardzo dużej mierze poprzez pryzmat jego osobowości oraz jakości komunikacji, w tym przejawianych zdolności empatycznych albo ich braku.

Może Ci się również spodoba