Zakład opiekuńczo- leczniczy

Zakład opiekuńczo-leczniczy to odpowiednie zagospodarowanie budżetu.

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawiając zakład opiekuńczo-leczniczy wskazuje się, że działają na podstawie statutów określających w szczególności nazwę, siedzibę oraz przedmiot działalności – w tym działalności podstawowej – każdej jednostki. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj zakład opiekuńczo-leczniczy, a dokładniej mówiąc zakład opiekuńczo-leczniczy w województwie śląskim czy zakład opiekuńczo-leczniczy w Krakowie. Prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie. Podstawą ich gospodarki finansowej jest dla nich plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

Zakład opiekuńczo-leczniczy w małopolskim

Zakłady budżetowe, z jednej strony, odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, z drugiej zaś pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, z tym zastrzeżeniem, iż zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu dotację przedimkową oraz może otrzymywać dotację podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% kosztów jego działalności (ograniczenie to nie dotyczy jednak dotacji celowych na inwestycje). Do przychodów własnych zakładów budżetowych nie zalicza się dochodów z najmu, dzierżawy oraz innych podobnych umów dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa bądź majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Zakład opiekuńczo-leczniczy na Śląsku

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy. Gospodarstwa pomocnicze są organizacyjnie oraz finansowo wyodrębnione z jednostki budżetowej. Prowadzą one różne części działalności podstawowej czy też działalności ubocznej tej jednostki. Pokrywają koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów własnych, z tym zastrzeżeniem, iż gospodarstwo pomocnicze może otrzymywać z budżetu dotacje przedmiotowe. Do przychodów własnych gospodarstw pomocniczych nie zalicza się dochodów z najmu oraz dzierżawy ani z innych podobnych umów dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie zakładu opiekuńczo-leczniczego na Śląsku bądź wskazuje się na zakład opiekuńczo-leczniczy w Krakowie.

Gospodarstwa pomocnicze prowadzą swoją działalność na podstawie rocznych planów finansowych. Formę organizacyjną gospodarstw pomocniczych mają na przykład służby porządkowe w ministerstwach oraz urzędach centralnych, ekipy remontowe, sprzątające czy ochrona gmachów. Fundusze celowe mogą być powoływane tylko ustawą. Dzielą się na państwowe oraz samorządowe. Fundusz celowy, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację zadań wyodrębnionych z budżetu państwa, jest państwowym funduszem celowym. Fundusze jednostek samorządu terytorialnego, które realizują zadania wyodrębnione z budżetu gminy, powiatu albo województwa, są odpowiednio gminnymi, powiatowymi albo wojewódzkimi funduszami celowymi.

Może Ci się również spodoba